Regulamin sklepu internetowego unikatart.eu

Właścicielem sklepu internetowego unikatart.eu jest: Unikatart Dorota Wilkosz w Trzebini (32-540) przy ul.Niecała 6, NIP 628-151-80-96; REGON 273798897

Adres korespondencyjny Sklepu: Unikatart Dorota Wilkosz ul.Niecała 6, 32-540 Trzebinia

Pozostałe dane kontaktowe: adres e–mail: unikatart.shop@gmail.com oraz numer telefonu +48 696 966 996 (pn-pt 09:00 – 17:00 dni robocze; 09-13 sobota)

Konto bankowe sklepu: Alior Bank, numer konta: 07 2490 0005 0000 4500 4708 1724

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

Sklep internetowy/Sklep unikatart.eu – serwis internetowy należący do Unikatart Dorota Wilkosz, ul.Niecała 6, 32-540 Trzebinia prowadzący sprzedaż towarów na odległość poprzez stronę internetową www.unikatart.eu

Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym Unikatart Dorota Wilkosz, ul.Niecała 6, 32-540 Trzebinia

Konsument – osoba fizyczna (zwana w dalszej części także „Klientem”) dokonująca czynności prawnej, w tym zawarcie umowy sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca, która ukończyła 18 (osiemnasty) rok życia.

Cennik – ceny widoczne w Sklepie internetowym.

Moje Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Klienta rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony WWW, Klient ma możliwość w szczególności składania zamówień oraz zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez Unikatart Dorota Wilkosz.

Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Oferta – treść oznaczona jako podsumowanie zamówienia, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka.

Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz Politykę prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na otrzymywanie newslettera.

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej Regulamin) określający prawa i obowiązki Unikatart Dorota Wilkosz oraz Klientów związane z korzystaniem z Usługi oraz z zawieraniem umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Usługa - usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, 1219 tj. z dnia 24.06.2017 r.), polegająca na możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym, zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, dodawanie przez Klienta towarów do koszyka w Sklepie internetowym, dostęp do informacji o wszystkich złożonych przez Klienta zamówieniach w Sklepie internetowym. Unikatart Dorota Wilkosz jest usługodawcą a Klient jest usługobiorcą usługi. Usługa jest świadczona nieodpłatnie.

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.

Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.

Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta z określonych praw z tytułu rękojmi.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z brzmieniem art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, 1219 tj. z dnia 24.06.2017 r.), w szczególności:

  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 3. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Umowa sprzedaży jest zawierana według procedury zawarcia Umowy sprzedaży wskazanej w dziale III Regulaminu.

 4. Głównym przedmiotem świadczenia jest sprzedaż rękodzieła, biżuterii, odzieży i dodatków.

 5. Sklep Unikatart Dorota Wilkosz dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak najdokładniejsze, zgodne z rzeczywistością.

 6. Dodatki i biżuteria użyte do stylizacji, przedstawione na zdjęciach nie są przedmiotem sprzedaży. Ofertę sprzedaży stanowi towar który jest opisany. Pozostałe produkty są do nabycia osobno w innych ofertach sprzedaży Sklepu internetowego unikatart.eu

 7. Sposób korzystania z Towaru oraz zasady jego konserwacji określa Producent.

 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

II. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

 1. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Przeglądarka Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies".

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 3. Klient może zrezygnować z posiadania Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z Usługi poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres unikatart.shop@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: Unikatart Dorota Wilkosz ul.Niecała 6, 32-540 Trzebinia.

 4. Unikatart Dorota Wilkosz może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usług świadczonych za pośrednictwem strony unikatart.eu w przypadku:

 • naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu

 • nie wyrażenia przez Klienta zgody na zmiany w treści Polityki prywatności.

 • gdy Klient podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Unikatart Dorota Wilkosz za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Unikatart Dorota Wilkosz

Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

III. Zawieranie umowy sprzedaży towaru

 1. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Utworzenie Konta w Sklepie internetowym przebiega w sposób następujący: Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego, podając dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, opcjonalnie datę urodzenia.

 3. Poza podaniem danych osobowych, warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego oraz treść Polityki prywatności. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację w serwisie i realizację zamówień. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 4. Klient wypełniając formularz rejestracyjny użytkownika Sklepu internetowego oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu unikatart.eu oświadcza i potwierdza, że:

  • podane w formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,

  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

  • zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać

 5. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego dochodzi poprzez założenie Konta i zalogowanie się do swojego Konta lub poprzez złożenie zamówienia jako Gość oraz prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia.

 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.

 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, potwierdzającą złożenie Zamówienia oraz zawarcie umowy zakupu.

 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim zgodnie z prawem polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 9. Zamówienia Sklep internetowy przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 h/dobę.

 10. Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu pokrywa Klient i jest on uzależniony od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru.

 11. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

  • za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU, zgodnie z postanowieniami Regulaminu PayU.

  • za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal, zgodnie z postanowieniami Regulaminu PayPal

 • przelewem na numer konta bankowego 07 2490 0005 0000 4500 4708 1724

 1. Zamówione towary mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski Pocztą Polską, Inpost, Kurierem. W razie dodatkowych kosztów wysyłki np. Cła koszty ponosi Kupujący.

 2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody unikatart Dorota Wilkosz.

IV. Realizacja zamówienia

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost.

 3. Termin realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 7 (siedem) dni roboczych licząc od zaksięgowania wpłaty na koncie.

 4. Termin dostawy określony w powyższym punkcie może zostać niezachowany w przypadku wystąpienia po nadaniu przesyłki do przewozu okoliczności wywołanych winą przewoźnika, winą Klienta albo o charakterze siły wyższej.

 5. W przypadku nieobecności Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru towaru w miejscu wydania przesyłki, w czasie pierwszej podjętej przez przewoźnika próby doręczenia towaru, termin dostarczenia towaru uważa się za zachowany, w przypadku awizowania przez przewoźnika przesyłki.

 6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności dostarczyciela i przesłanie protokołu na adres Sklepu internetowego.

V. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z unikatart Dorota Wilkosz bez podawania przyczyny w termie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

 2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.

 3. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać na adres unikatart Dorota Wilkosz z siedzibą w 32-540 Trzebinia przy ul.Niecała 6.

 4. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi koszty zwrotu towaru do siedziby Sklepu internetowego, odesłanej nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

 5. Unikatart Dorota Wilkosz zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

 6. Sklep unikatart.eu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

 7. Jeśli Klient zwraca Towar, w sposób inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Unikatart Dorota Wilkosz, sam ponosi koszty wysyłki

 8. Kupujący nie będący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, na zasadach o których mowa w pkt 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 9. Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech niezgodności Towaru.

 10. W przypadku gdy konsument zwraca towar nadmiernie zużyty, uszkodzony lub zniszczony, a stan opakowania przesyłki w chwili doręczenia nie budził zastrzeżeń Unikatart Dorota Wilkosz ma prawo obciążyć Klienta kwotą odszkodowania z tego tytułu. Po wezwaniu Klienta do zapłaty odszkodowania Unikatart Dorota Wilkosz złoży oświadczenie o przysługującej jej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy oraz o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.

VI. Reklamacje

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (słownie: dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. W przypadku, gdy Klient który zakupił w Sklepie internetowym towar korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, a rzecz sprzedana ma wadę, to może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Unikatart Dorota Wilkosz niezwłocznie i bez niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 3. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Unikatart Dorota Wilkosz.

 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 5. Sklep unikatart.eu nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary.

 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 • dane Klienta (imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej,)

 • datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,

 • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Unikatart Dorota Wilkosz dowód zakupu towaru. W przypadku braku paragonu lub faktury może to być wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.

W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Unikatart Dorota Wilkosz zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Unikatart Dorota Wilkosz dostarczyć wadliwy towar na adres w 32-540 Trzebini, ul.Niecała 6. Reklamowany towar przesyłany do Unikatart Dorota Wilkosz powinien być czysty.

Unikatart Dorota Wilkosz w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwy albo doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • uprawniony jest do zwrócenia się do powiatowego rzecznika konsumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Unikatart Dorota Wilkosz,

 • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Unikatart Dorota Wilkosz;

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Unikatart Dorota Wilkosz, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Unikatart Dorota Wilkosz w celu realizacji złożonego Zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz, jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, promocjach oraz w celu przesyłania newslettera. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

 4. Dane osobowe będą archiwizowane przez Unikatart Dorota Wilkosz przez trzy lata od dokonania ostatniej sprzedaży.

 5. Zgodnie z RODO Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

 7. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" może spowodować pewne utrudnienia.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Unikatart Dorota Wilkosz zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

 2. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.12.2018 r.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Unikatart Dorota Wilkosz a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Unikatart Dorota Wilkosz a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Unikatart Dorota Wilkosz.