Zaloguj

gb Germany pl

Regulamin

Niniejszy regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z Galerii - Sklepu  unikatart.eu. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z unikatart.eu akceptuje postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zawartych w nich postanowień.

 

Galeria - Sklep internetowy, działa pod nazwą Unikatart. Prowadzony przez firmę Unikatart Dorota Wilkosz z siedzibą w Trzebini przy ul. Niecałej 6, numer NIP PL 628-151-80-96.

 Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 Unikatart.eu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu portalu z przyczyn niezależnych, jednakże dołoży wszelkich starań aby w jak najkrótszym czasie przywrócić funkcjonalność.

Unikatart zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. O każdej takiej zmianie użytkownicy zostaną poinformowani e-mailem. Jeżeli użytkownik w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu nie wyrazi sprzeciwu, będzie to równoznaczne z akceptacją nowego regulaminu. Brak akceptacji nowego regulaminu oznacza zawieszenie konta użytkownika. Użytkownik ma jednak obowiązek sfinalizować transakcje rozpoczęte przed zmianą regulaminu.

 

Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania zamówienia od Klienta - Klient dostaje mailem informacje o przygotowanym zamówieniu i należności jaką ma wpłacić na konto firmy ( forma płatności : przelew ).

 Kupujący ma obowiązek zapłacić za zamówiony produkt w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia. Zamówienie zostaje anulowane w przypadku braku płatności lub potwierdzenia dokonania przelewu w terminie wskazanym w e-mailu. W przypadku notorycznego nieopłacania zamówień konto użytkownika może zostać zablokowane.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia.

 

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 

 

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon ( w przypadku osób fizycznych ) lub faktura ( na życzenie klienta).

 

Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wagi. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

Przesyłki dostarcza Poczta Polska w postaci przesyłki priorytetowej.

 

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu dwóch dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy a jeśli nie będzie to możliwe  (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszt przesyłki  ponosi klient. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres firmy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

 

Reklamacja może być uwzględniona pod warunkiem, że rzeczywisty wygląd produktu w sposób rażący odbiega od opisu i zdjęć produktu zamieszczonych w unikatart.eu. Jeżeli kupujący w momencie odbioru przesyłki stwierdzi, że jest ona uszkodzona powinien sporządzić protokół odbioru, z opisem zniszczeń i uszkodzeń, w obecności pracownika poczty. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie bez sporządzonego protokołu oraz bez podpisu pracownika poczty nie będą rozpatrywane. Kupujący powinien otrzymać podpisany protokół.

 

Kupujący przed złożeniem zamówienia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących produktu (np. koloru,wymiarów, materiałów, itp.) zobowiązany jest zapytać o nie poprzez formularz kontaktowy w unikatart.eu lub telefonicznie.

Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie produktu wynikające z ustawień monitora tj. kolor, barwa, odcienie, rozdzielczość.

Nie podlega reklamacji produkt uszkodzony poprzez nieprawidłowe przechowywanie, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, normalne zużycie, uszkodzony z winy Kupującego. 

 

Unikatart zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych użytkownika w trakcie oraz po zakończeniu procesu rejestracji. Użytkownik korzystając z portalu nie może naruszać obowiązującego prawa, działać na niekorzyść unikatart.eu oraz innych jej użytkowników, prowadzić działań nielegalnych, utrudniać lub destabilizować działanie portalu.

Unikatart ma prawo do zablokowania konta użytkownika, który poprzez swoje działania narusza niniejszy regulamin. Ponowna rejestracja osoby, której konto zostało zablokowane wymaga zgody unikatart.eu.

 

Unikatart.eu jako administrator danych dba w sposób szczególny o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane osobowe są przetwarzane przez Unikatart.eu zgodnie z art.23 ust.1, pkt 1, 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem działalności   handlowo-usługowej. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku niezapłacenia należności na rzecz Unikatart.eu podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

Użytkownicy Unikatart.eu wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez unikatart.eu w celu realizacji procesu rejestracji w portalu, w celu polepszenia jakości sprzedaży i obsługi, a także w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. ( Dz.U. Nr 133, poz. 883 ).

Po dokonaniu zakupu, udostępniane są sprzedającemu dane kupującego w celu sfinalizowania transakcji. Zgodnie z art. 32 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, aktualizacji danych, wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy, a także ma prawo wystąpienia o usunięcie swoich danych.

Unikatart ma prawo odmówić usunięcia danych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa, a także opóźnić usunięcie jeżeli jest to konieczne do sfinalizowania transakcji, wyjaśnienia reklamacji lub zwrotów.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883) użytkownik ma możliwość wglądu do swych danych osobowych, ich aktualizacji, a także polecenia zaprzestania ich przetwarzania.

 

Użytkownik oświadcza, że podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i wyraża zgodę na przekazanie ich przez unikatart.eu. 

 

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Unikatart Dorota Wilkosz.

 

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim z chwilą potwierdzenia przez kupującego chęci zakupu na unikatart.eu

 

Ceny produktów są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto tzn. zawierają podatek od towarów i usług Vat, do tej ceny należy doliczyć koszty przesyłki określone przy danym produkcie.

 

Podstawa prawną do wystawienia faktur jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. "W sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług."(Dz. U Nr 212 poz. 1337).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktury nie muszą zawierać podpisu wystawcy, podpisu odbiorcy ani pieczątki.

 

Archiwizacja wymaga zachowania faktury VAT. Podatnicy z ogólną zasadą wynikającą z ordynacji podatkowej są zobowiązani do przechowywania  oryginałów faktur do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego ( okres 5 lat). Dokumenty te, przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale za okresy rozliczeniowe oraz w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.

 

Unikatart Galeria - Sklep nie wyraża zgody na wykorzystywanie elementów graficznych należących do unikatart.eu. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych unikatart.eu przysługują unikatart.eu.

 

Unikatart Galeria - prawa i obowiązki.

 

Galeria zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług dowolnym użytkownikom bez podania przyczyny oraz usunięcia wszystkich przedmiotów i komentarzy użytkownika.

 

Przed rozpoczęciem sprzedaży użytkownik jest zobowiązany zgłosić do galerii przykłady oferowanych produktów oraz krótki opis swojej osoby i twórczości.

 

Unikatart.eu dba o odpowiedni dobór twórców i przedmiotów przez nich oferowanych, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, ich zgodność z opisem oraz zdjęciem, legalność, bezpieczeństwo, zgodność z obowiązującym prawem oraz zdolność sprzedających do ich sprzedaży, a także wypłacalność kupujących oraz za niezgodnośc ze stanem faktycznym danych, które podają w ramach swych kont użytkownicy, a także za wszelkie szkody użytkowników spowodowane umieszczeniem na stronach portalu nieprawidłowych informacji oraz za sposób wykorzystania portalu przez użytkowników.

 

Rola unikatart.eu ogranicza się do pośrednictwa pomiędzy sprzedającym a kupującym oraz dostarczenia środków technicznych mających na celu sfinalizowanie transakcji.

 

Unikatart.eu pośredniczy również w przeprowadzaniu płatności pomiędzy sprzedającym a kupującym. Produkty w galerii są oferowane przez sprzedających. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów przez użytkowników.

 

Galeria nie ponosi żadnej odpowiedzialności, także finansowej za transakcje przeprowadzone za pośrednictwem portalu, a także za roszczenia z tytułu zwrotów i reklamacji.

 

Ceny produktów podane w Galerii zawierają prowizję unikatart.eu.

 

Sprzedawca oświadcza, że jest właścicielem wszystkich produktów oferowanych w unikatart.eu Sprzedawca powinien podać również zasady reklamacji niewymienione w niniejszym regulaminie, a dotyczące przypadków wystąpienia wad produktów podczas ich użytkowania.

 

Sprzedawca ma obowiązek opisać oferowany produkt w sposób dokładny i rzetelny. Opis powinien zawierać przynajmniej jedno zdjęcie dobrej jakości. Odpowiedzialność za opis produktu niezgodny ze stanem faktycznym ponosi sprzedający.


Niedopuszczalne jest zamieszczanie w opisie jakichkolwiek danych kontaktowych, reklam, promocji towarów i usług dostępnych poza portalem.

 

Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane produkty, ich bezpieczeństwo, zgodność z obowiązującym prawem, opisy produktów, zdjęcia, informacje, a także wszystkie czynności związane ze sprzedażą w unikatart.eu

 

Sprzedawca nie może namawiać użytkowników do zakupu oferowanych w galerii produktów poza unikatart.eu

 

Sprzedawca nie może do wysyłanych produktów dołączać informacji zachęcających kupujących do bezpośredniego kontaktu tj. numer telefonu, numer GG, adres e-mail, adres strony www, itp.

 

Sprzedawca jest zobowiązany do opakowania wysyłanego produktu w sposób należyty, gwarantujący bezpieczne dotarcie do kupującego.

 

Sprzedawca wysyła we własnym zakresie zakupione przez innych użytkowników produkty.

 

Galeria oraz Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za niedoręczenie lub opóźnienie w dostawie zamówienia, wynikające z niekompletnego lub błędnego adresu podanego przez Kupującego. Wysyłka towaru, który został zwrócony do Sprzedawcy z w/w powodu może nastąpić po ponownym zapłaceniu przez Kupującego kosztów przesyłki oraz dodatkowych kosztów wynikających ze zwrotu przesyłki do Sprzedawcy.

 

Sprzedający zobowiązuje się do nieusuwania produktu ze swojego sklepu i wystawiania go ponownie, tak aby produkt został zakwalifikowany jako nowość.

 

Unikatart.eu pośredniczy w sprzedaży produktów stanowiących własność Sprzedającego. Pieniądze przelewane przez Kupujących na konto unikatart.eu stanowią przychód Sprzedającego, z którego będzie potrącana prowizja od transakcji.

 

Produkty wystawione w unikatart.eu nie mogą być w tym samym czasie oferowane w innych galeriach i serwisach aukcyjnych. Wyjątkiem są własne sklepy/galerie sprzedających.

 

Galeria nie pobiera opłat za wystawianie produktów na sprzedaż.

 

Unikatart.eu pobiera prowizję od sprzedaży. Sprzedawca/twórca wyraża zgodę na powiększenie ceny oferowanych produktów poprzez automatyczne dopisanie do nich prowizji w wysokości  20 % od kwoty jaką twórca chce otrzymać za swój produkt. Galeria zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia prowizji dla wybranych twórców. Cena wysyłki produktu nie jest doliczona do podstawy kwoty od której jest naliczana prowizja.

 

Unikatart.eu po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, najpóźniej 10-go dnia następnego miesiąca przelewa sprzedawcy środki ze sprzedaży produktów za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Przelew jest dokonywany na konto bankowe wskazane przez sprzedawcę w formularzu.

 

Galeria nie pobiera opłat za wykonanie przelewu na konto sprzedawcy.

 

Galeria nabywa prawo do prowizji z chwilą dokonania przez kupującego płatności za zakupiony produkt, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. W przypadku gdy kupujący po dokonaniu płatności , a przed dokonaniem wysyłki produktu przez sprzedawcę skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w części niniejszego regulaminu, prowizja dla galerii nie należy się.

 

W przypadku stwierdzenia przez kupującego, że otrzymany produkt jest niezgodny z opisem należy niezwłocznie powiadomić o tym galerie, podając wszystkie niezgodności. Po uznaniu reklamacji przez galerię kupujący odsyła reklamowany produkt do twórcy na adres wskazany przez galerię. Produkt musi być odesłany wraz z dowodem zakupu, nieodpiętymi metkami ( jeżeli były), ozdobnym opakowaniem ( jeżeli było) oraz w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania. Kupujący musi posiadać dowód nadania przesyłki ( przesyłka polecona lub kurier), przesyłka nie może być wysłana "za pobraniem". Zwroty wysłane na adres galerii nie będą przyjmowane.

 

Produkty wykonane na indywidualne zamówienie, według opcji "zamów podobne" oraz produkty, w których na życzenie kupującego dokonano jakichkolwiek zmian (np. rozmiar, materiał, itp.) nie podlegają reklamacji z tytułu niezgodności produktu z opisem i zdjęciami. W związku z tym kupujący, przed złożeniem zamówienia powinien ustalić z twórcą, poprzez unikatart.eu wszystkie szczegóły zamawianego produktu.

 

W przypadku uznania reklamacji kupujący otrzymuje od sprzedającego za pośrednictwem galerii zwrot kosztów produktu wraz z kosztami wysyłki. Zwroty są dokonywane wyłącznie na rachunki w polskich bankach, na konto wskazane przez kupującego.

 

Produkt, w którym pojawiły się wady podczas użytkowania podlega gwarancji. Po stwierdzeniu wad produktu Użytkownik powiadamia Portal drogą mailową podając: imię, nazwisko, nazwę produktu, numer zamówienia, datę wystąpienia wady, dokładny opis wad. Po uznaniu reklamacji kupujący odsyła reklamowany produkt do twórcy na adres wskazany przez Unikatart. Produkt musi być odesłany wraz z dowodem zakupu (jeżeli był). Kupujący musi posiadać dowód nadania przesyłki (przesyłka polecona lub kurier). Przesyłki wysłane "za pobraniem" na adres Unikatart nie będą przyjmowane.

 

Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia produktu lub, w przypadku braku możliwości naprawy, po uzgodnieniu z Użytkownikiem, wymiany na nowy lub wymiany na inny - w przypadku braku możliwości naprawy lub braku możliwości wymiany na inny, Użytkownik otrzymuje zwrot kosztów produktu (cena produktu z prowizją).

 

Sprzedawca jest zobowiązany do informowania galerii oraz kupującego o postępach w procesie reklamacyjnym.